Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо ородоор бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүдые зүб ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо алдуутай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ородоор бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүдэй эсэстэнь ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо зүб бэшэһэн үгыень ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Абтаһан үгэнүүдэй эсэстэнь ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгтэһэн үгэнүүдэй ямар үгэнүүдынь хубилалтагүйгөөр бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Алдуутай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Юундэ Сосновоозерск, Красноярск, Хабаровск, Брянск гэһэн үгэнүүдэй түхэл һэлгэнгүй бэшэнэбибди? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Али үгэнүүдые буряадшалжа болохогүйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Шүлэг соо абтаһан үгэнүүдынь илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Ородоор бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүдыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Доро үгтэһэн хүнэй нэрэнүүдые буряадшалжа болохо гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн