Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн абтаһан үгэнүүдэй эсэстэнь ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь аялганиие буряадшалан, залгалтыень зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Абтаһан үгэнүүд сооһоо алдуутай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Абтаһан үгэнүүдэй эсэстэнь ямар аялган бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Абтаһан үгэнүүдые буряадшалжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн үгэнүүдэй эсэстэ ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялганиие буряад дүримэй ёһоор бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Али бүлэг үгэдэнь -о бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгын түрүүшын үедэ -и, -ы, -ю дээрэ сохилтотой абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь аялган ямар бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Алдуутай үгыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн