Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Абтаһан үгын эсэстэнь ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь аялганиие буряадшалан, залгалтыень зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үгэнүүдэй эсэстэ ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүдэй һүүлэй аялганиие буряадшалан, үгэнүүдэй залгалтануудые зүбөөр бэшэгты: 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Абтаһан үгэнүүдэй эсэстэ ямар аялганууд бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялганиие буряад хэлэнэй дүримэй ёһоор бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ород хэлэнһээ абтаһан али бүлэг үгын һүүлэйнь сохилтотой -ое, -ая үенүүдые -ой болгожо бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Эдэ гүрэнүүдэй нэрэнүүдые буряадшалжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Мэдүүлэл соохи абтаһан үгэнүүдэй залгалтыень зүб бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Ород хэлэнһээ абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь сохилтотой -ая, -ое үенүүдые … болгохо. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Эдэ үгэнүүдэй залгалта -и болгохо гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Буряадшалхада -и залгалтатай болодог үгэнүүдыень тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн