Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгэ соо ъ, ь хоёрой али нэгые хэзээ бэшэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Али бүлэг үгэнүүд соо ъ, ь үзэгүүд илгаһан тэмдэг болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Гансал абтаһан үгэдэ ... хэрэглэгдэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Зүбөөр таһалагдажа бэшээтэй үгэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 "Бэеынгээ" гэһэн үгэ хэды үеһөө бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүд соо буруу таһалжа бэшэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Эдэ үгэнүүд хэды үетэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэгүүдэй орондо таараха үзэг табижа, таабари таагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн үгэнүүдые зүбөөр таһалжа, болохо газартань зурлаа татан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Үгэнүүдые таһалжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Буруу таһалһан үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Илгаһан тэмдэгтэй үгэнүүдынь шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн