Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Аялганууд үгын эхин үедэ ямараар үгүүлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Түргэн аялгануудые үгүүлэлгын дүрим баримталжа, зүб бэшэгдэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Дүрим баримталжа, үйлэ үгэнүүдэй зүб бэшэгдэнхэй вариантнуудые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгын эхинэй ж, ш, с хашалгануудай һүүлээр ... үзэг бэшэгдэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо ямар үзэг бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Түрүүшын үеын түргэн аялганиие эршэтэйгээр, тодоор үгүүлдэг. Эдэ үгэнүүд тус дүримдэ таарана гү, үгы гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Би, ши, почто, эдир гэжэ бэшэһэн үгэнүүдые үгүүлхэдэ, ямараар дуулдадаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Литературна хэлэнэй орфоэпиин дүримүүд ямар диалект дээрэ үндэһэлэгдэнхэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүдэй бэшэлгыень зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эдэ үгэнүүдэй бэшэлгыень зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн