Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Доро үгтэһэн үгэнүүд соо үй, уй дифтонгнуудые тааруулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүд соо эй, ээ бэшэгдэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Доро үгтэһэн абтаһан үгэнүүдтэ хамтын падежэй залгалта нэмэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Доро үгтэһэн үгэнүүдтэ ой, ай дифтонгнуудые зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ үгэнүүдые зүбөөр үгүүлээд, таараха бэшэлгыень харуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 * тэмдэгэй орондо таараха дифтонг бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Эдэ үгэнүүдые уншаад, зүбөөр бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэгүүдэй орондо ямар дифтонг табигдахаб? Харюуень зүб тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 * тэмдэгэй орондо таараха дифтонг табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Сэгүүдэй орондо ямар дифтонг табихабта? 0 0
Огноо/Саг Дүн