Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Дорохи асуултада зүб харюу тааруулаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хашалган үзэгэй хэдынь абтаһан үгэдэ хэрэглэгдэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хаалта соохи үгэнүүд соо [р] үзэг ямар абяа тэмдэглэнэб, тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Доро бэшэгдэһэн абяанууд ямар үгэнүүдые бии болгоноб? Тэрэ үгэнүүдые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Жороо үгэнүүдые уншагты. Сэгүүдэй орондо юун бэшэгдэхэб гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Алдуутайгаар үгүүлэгдэһэн үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ямар үгэ соо зөөлэн хашалган байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Үгын бэшэлгэ үгүүлэл хоёрыень тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Ямар үгэдэ абяан үзэг хоёрой тоо адлиб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эдэ абяануудһаа үгэ суглуулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн