Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал11
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүд соо [б] абяан ямараар үгүүлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүд соохи [б] абяан ямараар үгүүлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үгэнүүдэй үгүүлбэриие бэшэжэ тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүдтэ зөөлэн г' хашалганай орондо зөөлэн д' үгүүлэгдэнэ гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Зөөлэн хашалгантай үгэнүүдые зүб үгүүлэгты, бэшэлгыень тааруулжа тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгэнүүдэй эхин хашалганиие паарна хашалганаарнь һэлгэжэ, шэнэ удхатай үгэнүүд болгогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 [л], [н] хашалгануудай хойно -ги, -гёо, -гяа, -гюу, -геэ үенүүдэй ороһон байгаа һаань, хашалганууд зөөлэрнэ, [х], [г] хашалган [т], [д] боложо үгүүлэгдэхэ. Энэ дүримөөр үгтэһэн үгэнүүдэй үгүүлэлгэ болон бэшэлгэ тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Эдэ үгэнүүд соохи [б] абяанай үгүүлэгдэхэ байдалыень элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн үгэнүүдэй үгүүлэл бэшэгээр харуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 * тэмдэгэй орондо таараха хашалгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Эдэ үгэнүүдэй үгүүлбэри бэшэлгэдээ адли гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн