Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 [Долгин] гэһэн үгын зүб хэгдэһэн транскрипци ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгэнүүдэй транскрипци үгтэнэ, үгэнүүдые үзэгөөрнь бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Удаадахи үгэнүүд хэды аялган болон хашалган абяануудһаа бүридэнэб гэжэ зүбөөр тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үзэгүүдэй болон абяануудай тоо тудалдаагүй үгэнүүдые шүлэг сооһоо ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Наран гэһэн үгын фонетическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Энэ үгын фонетическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Энэ үгын фонетическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Энэ үгын фонетическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүдтэ үзэг болон абяанай тоонь адли гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн