Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Лексикэ юу үзэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Буряад хэлэнэй 1973 оной толидо хэды үгэ оронхойб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хэлэлгын үгэнүүд ... илгардаг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгын удха ямар толи соо тайлбарилагданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар мэдүүлэлдэ хубсаһанай удха тухай хэлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүд юугээрээ илгарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн