Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ганса ба олон удхата үгэнүүд юугээрээ илгарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Олон удхата үгэнүүд ганса удхата үгэнүүдһээ юугээрээ ондооб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ үгэнүүд ямар удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ холбуулалнууд ямар удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэл соо илгагдаһан үгэнүүд ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Дүрбэлжэн хаалта соохи үгэнүүд сооһоо ганса удхата үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн