Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгын шэлжэһэн удха ямар болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүд сэхэ удхаараа хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Шэлжэһэн удхатай холбуулалнуудые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэл соохи илгагдаһан үгэнүүд ямар удхатайб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэлнүүд соо (шэхэн) гэжэ үгэ ямар удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлэл соо таараха үгэ табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн