Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэнүүд омонимууд болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ холбуулалнууд сооһоо омонимтойень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Омонимуудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэл соо омонимуудые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ үгэнүүдтэ таараха үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Омонимуудай удхыень тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн