Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэнүүд синонимууд болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Синонимууд юу тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Синонимууд юу тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Синонимуудай паара ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн үгэнүүдтэ синонимуудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Доро үгтэһэн үгэнүүдтэ синонимуудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Синонимуудай удхыень олоод тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн