Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэнүүд антонимууд болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Антонимуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар холбуулалнууд антонимууд болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Удаадахи үгэнүүдтэ антонимуудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Оньһон үгэнүүд соо антонимуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Сэгүүдэй орондо таараха антонимуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн