Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Текст уншаад, һэеы гэр юундэ үргэнөөр хэрэглэдэг байһые харуулһан үгэнүүдые оложо илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Шүлэг уншаад, абтаһан үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ абтаһан үгэнүүдэй һүүлдэ ямар аялган бэшэгдэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүд буряадаар ба ородоор яажа бэшэгдэдэг бэ гэжэ тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар бүлэг үгэнүүд хитад хэлэнһээ абтаһан бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн