Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо хуушарһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Толи хэрэглэн, илгагдаһан үгэнүүдэй удхыень оложо тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хуушарһан үгэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Буряад гутал оёходо эд болохо үгэнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ үгэнүүдэй удхыень тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүд сооһоо хуушарһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн