Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо "үлүү" үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ үгэнүүд сооһоо шэнэ үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үгэнүүдые удхаарнь тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүд уг гарбалаараа ямар болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ бүлэг үгын алиниинь шэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн