Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэнүүдые нэмэмэл үгэнүүд гэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нэмэмэл үгэнүүд хэды һууриһаа бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Нэмэмэл тусхайта нэрэнүүдэй хоорондо богони зурлаа... 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн нэмэмэл үгэнүүд ямар аргаар холболдоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хуряамжалагдаһан нэмэмэл ород үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Энэ хэһэг соо нэмэмэл тусхайта нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн