Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал3
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Буряад дэгэлнүүдэй илгааень элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүдые уншаад, үгэнүүдые хоёр бүлэг болгон хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Текст уншаад, буряадуудай дэгэл дээгүүр үмдэдэг дабхасанууд хэдыб гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн