Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал2
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соо нютаг үгэнүүдые оложо илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ үгэнүүдэй сасуулгын ямарынь литературна (бүгэдэ буряадуудай) болохоб. 0 0
Огноо/Саг Дүн