Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Текст сооһоо эмшэнэй мэргэжэлтэдэй үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Энэ ямар мэргэжэлтэнэй хэлэһэн үгэнүүд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Доро үгтэһэн мэргэжэлтэдэй хэрэглэдэг үгэнүүдые гурбан бүлэгтэ хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэлнүүд соо оёдолдо хабаатай үйлэ үгэнүүдые оложо илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ үгэнүүдые мэргэжэлтэнэй үгэнүүдээр хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Текст соо ямар мэргэжэл тухай хэлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн