Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо ямар аялганууд бэшэгдэхэб? Аялгануудые тааруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Доро үгтэһэн үгэнүүдэй һүүлшын аялганууд ямар үзэгөөр бэшэг дээрэ тэмдэглэгдэхэб? Аялгануудые тааруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Доро үгтэһэн үгэнүүдтэ ямар аялган орхигдонхойб? Аялгануудые тааруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 4 үзэг, 5 абяанһаа бүридэһэн үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 5 үзэг, 4 абяанһаа бүридэһэн үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүдэй һүүлшын үзэгүүдые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 [Й] гэһэн абяатай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Нюрган, нюдэн, нюуха гэһэн үгэнүүд соо йотированна аялганууд хэды абяа тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 6 абяанһаа бүридэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Үгтэһэн шүлэг соо удхаар тааруулан аялгануудыень табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн