Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүдые ямар фразеологизмуудаар һэлгэжэ болохоб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тогтомол холбуулалнуудтай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар тогтомол холбуулалнууд "саг харуулһан" удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар тогтомол холбуулалнууд "бэрхэ, ухаатай" гэһэн удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн тогтомол холбуулалнуудые тааруулан оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Илгаһан тогтомол холбуулалнуудай удхыень юрын үгэнүүдээр тайлбарилха. 0 0
Огноо/Саг Дүн