Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан үгын лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан үгын лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Илгагдаһан үгын лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн