Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Түрэл үгэнүүдые гаргаһан анхан һууриие үгэнүүдэй үндэһэн гэдэг. Ямар бүлэг үгэнүүд анхан һууритайб гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Харуулшанда, уһалууриһаа, тарилгатай, зуралгадамнай гэһэн үгэнүүдые хүсэнэгтэ соо таһалан бэшэгты (залгабари гү, залгалта залгахада үгы болохо абяаень хаалта соо бэшээгты). 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Анхан һууритай бүлэг үгэ шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Али үгын үндэһэн зүб илгаатайб? (хаалтаар илгаатай) 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Залгабариин хүсөөр хүнэй мэргэжэл харуулһан үгэнүүдэй бии болоһые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Гараһан һуури болон залгалтатай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгын бүридэлэй хубинуудые нэрлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн