Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Шэрдэхэ гэһэн түрэл үндэһэтэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгын үндэһэн зүб илгаатай харюу шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Нэгэ үндэһэтэй үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Буруу дүрим ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Түрэл үгэнүүдэй үндэһэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Хараба гэһэн үгэтэй нэгэ түрэл үндэһэтэй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Сагаан, ногоон, шара, боро гэһэн үгэнүүдэй үндэһэ нэрлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн