Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал2
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар мэдүүлэл соо гараһан һууритай үгэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хоёр һууритай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн