Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үндэһэн + нэгэ залгабари + нэгэ залгалта гэһэн схемээр гаргагдаһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үндэһэн + залгабари + залгабари гэһэн схемээр гаргагдаһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Бүридэлөөрөө үндэһэн + залгабари + залгалта гэһэн һубарилтай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар залгабари доро үгтэһэн үгэнүүдтэ бултандань нэмэгдэжэ болохоб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үндэһэ залгалтыень алдуутайгаар таһалһан үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нэгэ үгэ соо хоёр залгалтануудай ороод байһые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн