Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Залгалтанууд шэнэ үгэнүүдые бии болгодог. Энэ дүрим зүб гү, буруу гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Буруу таһалһан залгалтануудтай үгэ шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар үгэ соо хоёр залгалта байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үндэһэн залгалта хоёрһоо бүридэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар үгэ соо гурбан залгалта байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүдэй алиниинь түрэл үгэнүүд, алинь нэгэ үгын түхэл бэ гэжэ тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн