Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Алфавит гэжэ юун бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Буряад хэлэнэй алфавидта хэды үзэг бииб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үзэг абяан хоёр хоорондоо ямар илгаатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгэ юунһээ бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Алфавит соохи бүхы үзэгүүд абяа тэмдэглэдэг гү, али үгы гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Ъ, Ь үзэгүүдые ... гэжэ нэрлэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Алфавидай гуримай ёһоор эдэ үзэгүүдэй хойно ямар үзэгүүд нэрлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Эдэ үзэгүүдэй үгүүлэл элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн нэрэнүүдые алфавидай гуримаар һубарюулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Алфавит дүүрэн болгогты, дутагдаһан үзэгүүдыень оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн