Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Юумэнэй нэрэнүүдые бусад хэлэлгын хубинуудһаа илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Юумэнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Юумэнэй нэрэ ямар асуудалда харюусанаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар хэлэлгын хубиие юумэнэй нэрэ гэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэл сооһоо юумэнэй нэрэнүүдые олоод зурагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Юумэнэй нэрэнүүд удхаараа юу тэмдэглэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Юумэнэй нэрэ удхынгаа илгаагаар ямар-ямар бүлэг болоноб, дүүргэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн