Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүд ямар асуудалда харюусанаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хүниие болон хүнһөө бэшэ юумые тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүдые тааруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хүн, амитан болон юумэ нэрлэһэн юумэнэй нэрэнүүдые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хаана хүниие ба хүнһөө бэшэ юумэ нэрлэһэн юумэнэй нэрэнүүд нэгэ бүлэг үгэнүүд соо байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хүн, амитан, юумэ нэрлэһэн юумэнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн үгэнүүдые хоёр бүлэгтэ хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Шүлэг соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, хоёр бүлэгтэ хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн