Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тусхайта юумэнэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэл соо тусхайта нэрэнүүд бии гү? Зүб харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Жиирэй юумэнэй нэрэнүүд хаана байнаб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүд юу тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Орон нютагуудай нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тусхайта юумэнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Юумэнэй нэрэнүүд удхаараа юу тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Энэ хэһэг соо тусхайта юумэнэй нэрэнүүдые олоод, юунэй нэрэ тэмдэглэнэб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүдэй илгаа заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн