Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Алибаа юумэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүдые тааруулан хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар мэдүүлэл соо гараһан һууритай юумэнэй нэрэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар үгэнүүд гараһан һууритайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар үгэнүүд үйлэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэ болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар үгэнүүд соо һууриин түргэн аялган унааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ юумэнэй нэрэнүүд ямар һууритайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Юумэнэй нэрэнүүд ямар аргаар бии болооб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Эдэ юумэнэй нэрэнүүд ямар болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүд ямар хэлэлгын хубиһаа гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Тэмдэгэй нэрэһээ гараһан юумэнэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Залгабаринуудай хүсөөр юумэнэй нэрэнүүдые бии болгогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Үгтэһэн үгэнүүдые хэрэглэжэ, эхир үгэ болгон, тааруулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн