Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал13
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Олоной тоодо байһан юумэнэй нэрэнүүдые олоод тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нэгэнэй тоодо байһан юумэнэй нэрэнүүдые олоод тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар үгэнүүдтэ олоной тоогой залгалтанууд буруугаар хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар үгэнүүдтэ олоной тоогой залгалтанууд буруугаар хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Юумэнэй нэрэ ямар хоёр тоотой байхаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Олоной тоогой залгатануудые тоологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэл сооһоо нэгэнэй тоодо байһан юумэнэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Ямар үгэнүүдтэ олоной тоогой -нар залгалта бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүдтэ ямар залгалта бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Хоёролжон юумэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Мэдүүлэл сооһоо олоной тоогой залгалта абадаггүй үгэнүүдые түүжэ бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Олоной тоогой залгалта абадаггүй үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Олоной тоодо байһан юумэнэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн