Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал14
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар падежэй залгалтануудые абаһан юумэнэй нэрэнүүд бэ? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хамаанай падежэй залгалтатай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Зүгэй падеждэ ямар залгалта бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэл соо хамаанай, зүгэй падежэй залгалтатай жиирэй юумэнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Юумэнэй нэрын падежэй асуудалнуудые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Юумэнэй нэрын зохилдолой залгалтануудые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Мэдүүлэл соо зүгэй падеждэ байһан юумэнэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Мэдүүлэл соо үйлын падеждэ байһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Мэдүүлэл соо гаралай падежэй залгалтатай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Юумэнэй нэрэнүүдые зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
14 Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүд ямар падежнүүдэй залгалтануудтайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн