Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Хаана хамаанай падежэй залгалтанууд буруу бэшэгдэнхэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Зүгэй падежэй залгалтатай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгэнүүдтэ хамаанай падежэй залгалта тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгэнүүдтэ зүгэй падежэй залгалта тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэл соо хамаанай, зүгэй падежэй залгалтатай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүдые хамаанай болон зүгэй падеждэ зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн