Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь өөртэ хамаадалай үйлын падеждэ байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Зэбсэгэй падеждэ байһан юумэнэй нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үйлын падежэй залгалтатай юумэнэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгэнүүдые зэбсэгэй падеждэ табигты 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үйлын падеждэ тогтууригүй -н үзэгэйнь урда тээ удаан аялганай байгаа һаа, гансал -н үзэгынь унажа, орондонь -е залгалта бэшэдэг, зэбсэгэй падеждэ -гаар, -гоор, -гээр, -гөөр залгалта ородог. Энэ дүрим баримталһан жэшээнүүдые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 * тэмдэгэй орондо таараха падежэй залгалта бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн