Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Хамтын падежэй залгалтануудтай юумэнэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Гаралай падежэй залгалтануудтай юумэнэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ үгэнүүдтэ хамтын падежэй залгалта табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Энэ шүлэгэй хэһэг сооһоо гаралай падеждэ байһан юумэнэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Юумэнэй нэрэнүүдэй падеж болон хамаадал заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Хамтын падеждэ тогтууригүй -н үзэгөөр һүүлтэһэн юумэнэй нэрэ һүүлэйнгээ -н үзэг гээдэг, тиихэдэ гаралай падеждэ хэлэнэй узуурай -н хашалганаар һүүлтэһэн үгэнүүдтэ тэрэнь –гһаа болошодог.
хони + той
ямаа + тай

ан + гһаа
дэн + гһээ
сэн + гһээ
Энэ дүрим...
0 0
Огноо/Саг Дүн