Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо таараха үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хашалта соо абтадаг үгэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн текст соо тусхайта нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Бага үзэгөөр бэшэгдэдэг юумэнэй нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хашалта соохи үгүүлэл уншаад, ехэ үзэгөөр бэшэгдэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүд юундэ ехэ үзэгөөр бэшэгдэнэб? Дүримдэнь тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ехэ үзэгөөр ямар үгэнүүд бэшэгдэхэ байгааб, тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Эдэ үгэнүүд сооһоо гол мүрэн, нуур сөөрэмэй нэрэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрые нэрлэһэн үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Доро үгтэһэн үгэнүүд сооһоо тусхайта үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Тус текст сооһоо тусхайта нэрэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Энэ тоолуур соо тусхайта нэрэнүүд бии гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн