Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соо нюурта хамаадалай залгалтануудтай юумэнэй нэрэнүүд бии гү? Зүб харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Юумэнэй нэрын нюурта хамаадал зүб тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ залгалтанууд ямар нюурайб? Тааралдуулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Юумэнэй нэрэнүүд ямар нюурта хамааданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Нюурта хамаадалай залгалтануудтай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нюурта хамаадалай залгалтануудтай мэдүүлэлнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Юумэнэй нэрын нюурта хамаадалай залгалтанууд ямар удхатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Ямар залгалта эдэ юумэнэй нэрэнүүдые нэгэдэхи ганса нюурта хамаадуулхада таарахаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Ямар залгалта эдэ үгэнүүдые гурбадахи ганса нюурта хамаадуулхада таарахаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн