Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Өөртэ хамаадалай залгалтатай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Өөртэ хамаадалай залгалтатай юумэнэй нэрэнүүдые оложо илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Өөртэ хамаадалай залгалтанууд аялгануудай тааралдалай болон һубарилай ёһоор... 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар мэдүүлэлнүүд соо өөртэ хамаадалай залгалтатай юумэнэй нэрэнүүд байнаб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падеж болон хамаадалыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Өөртэ хамаадалай залгалтатай юумэнэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.
0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Залгалтануудые хүсэлдүүлэн бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Хубилалтын ёһоор юумэнэй нэрэнүүдые тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн