Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэнүүд соо удаан -ээ бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүдэй хойно -эй бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Залгалтануудые зүб тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар ушарта асуудалаарнь -эй, -ээ бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар ушарта -тэй, -тээ залгалта бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Сэгүүдэй орондо ямар залгалта бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ямар үгэнүүдтэ -ээ, -эй бэшэхэб. 0 0
Огноо/Саг Дүн