Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал4
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Тус үгын морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн