Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тэмдэгэй нэрэнүүдтэ юумэнэй нэрэ тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Оньһон үгэнүүдые уншагты. Тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Текст уншагты. Сэгүүдэй орондо тэмдэгэй нэрэнүүдые удхаарнь тааруулан хүсэлдүүлэгты. Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд: ехээр, нарай, хонгёогоор, сагаан, уйдхартай. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үхэр нюдэнэй шэнжэ харуулhан тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тэмдэгэй нэрэнүүдые удхаарнь тааруулан, сэгүүдэй орондо табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Юунэй хүсөөр эдэ юумэнүүдые танибабибди? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн