Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүд ямар хэлэлгын хубиһаа гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүдтэ залгабари залгахада, һүүлэй ямар үзэгүүд унанхайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүд ямар үгэнүүдһээ гарааб гэжэ элирүүлэгты. Тэдэ үгэнүүдыень бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Нэрэ үгэнүүдһээ гараһан тэмдэгэй нэрэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүд ямар үгэһөө гарааб гэжэ элирүүлэгты. Тэрэ үгыень бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Хаалта соо үгтэһэн залгабариин хүсөөр шэнэ үгэ бии болгоод бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Тэмдэгэй нэрэнүүдые илган гаргагты, ямар һууритайб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн