Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Юумэнэй шанар тэмдэглэһэн тэмдэгэй нэрэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Шанарта ба бүридэлтэ тэмдэгэй нэрэнүүдые 2 бүлэг болгон хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүдые хоёр бүлэгтэ хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хэрэгтэй үгэнүүдые оруулжа, энэ дүрим хүсэлдүүлэн бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тэмдэгэй нэрэнүүдые иимэ бүлэгүүдтэ хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Шанарта тэмдэгэй нэрэнүүдтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Энэ текст соо тэмдэгэй нэрэнүүдые олоод, илгааень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй илгааень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн