Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдые юрэнхы зэргын болгогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар мэдүүлэл соо үлүүлһэн зэргын шанар тэмдэглэһэн тэмдэгэй нэрэ байнаб, тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Сэгүүдэй орондо үлүүлһэн зэргын шанар тэмдэглэһэн үгэнүүдые тааруулан оруулагты. Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд: тон, дэн, һэб, дан, угаа. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй илгаралыень тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүд ямар зэргын шанар харуулнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Сасуулһан зэргын тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн