Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Олоной тоогой залгалтатай тэмдэгэй нэрэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тэмдэгэй нэрэнүүд хэлэлгэ соо удхаараа таарамжатай ушарнуудта тоогой залгалтануудые абадаг. Эдэ тэмдэгэй нэрэнүүдтэ олоной тоогой залгалта нэмэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар үгэнүүдтэ олоной тоогой залгалтанууд буруугаар хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Тус тэмдэгэй нэрэнүүдтэ олоной тоогой залгалта тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хаалта соо байһан тэмдэгэй нэрэнүүдые нэгэнэй тоодо оруулжа, * орондо бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн